Regulamin konkursu

VI EASTERN EUROPEAN ORIENTAL CHAMPIONSHIP

6-9.07.2017  Lublin

VI Międzynarodowe Mistrzostwa Europy Wschodniej w Tańcu Orientalnym  są rozgrywane  według zasad Ligi Profesjonalistów Tańca Orientalnego. Organizacja ta, założona w Rosji, zrzesza profesjonalnych pedagogów, choreografów, sędziów oraz tancerzy tańca orientalnego, a celem jej jest propagowanie rozwoju tańca orientalnego, podnoszenie kwalifikacji tancerzy i instruktorów oraz organizowanie krajowych i międzynarodowych zawodów tanecznych.

I.             Celem zawodów jest:

– stworzenie polskim i zagranicznym tancerzom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zawodach, których dewizą jest równość szans oraz sprawiedliwa ocena przez wykwalifikowanych sędziów będących jednocześnie uznanymi osobistościami tańca orientalnego na świecie

– wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategorii tanecznych,  przyznanie nagród, wyróżnień i tytułów

– stworzenie tancerzom możliwości zdobycia punktów rankingowych umożliwiających przejście do wyższej kategorii tanecznej

– rozbudzenie potrzeby podnoszenia kwalifikacji w tańcu orientalnym

– ukazanie na wysokim poziomie piękna tańca orientalnego

– popularyzacja tańca orientalnego jako sztuki oraz formy spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

– kontynuowanie  corocznych spotkań miłośników tańca orientalnego z całej Polski i Europy  w ramach niniejszej imprezy

– uczynienie Lublina Orientalnym Sercem Europy

II.            Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się 08.07 (sobota) i 09.07 ( niedziela)w  Domu Kultury LSM ul. Wallenroda 4A ( miejsce konkursu może ulec zmianie)

III.          Organizator zawodów

Fitness Klub Aktivgen

Iwona Torbicka

 

Zawody rozgrywane są przy współpracy z Ligą Profesjonalistów Tańca Orientalnego ( League of Belly Dance Masters) .

Osoby odpowiedzialne za organizację:

Organizator: Iwona Torbicka – orientalchampionship@gmail.com

Dyrektor Artystyczny: Ewa Dziedziniewicz- dyrektorartystyczny@orientalchampionship.aktivgen.pl

IV.          Program zawodów:

08.07.17 sobota

9:00-12:00 rundy eliminacyjne w poszczególnych kategoriach- blok 1

12:30- 16:00 rundy eliminacyjne w poszczególnych kategoriach- blok 2

09.07 niedziela

10:00-16:00 konkurs w poszczególnych kategoriach tanecznych.

Podane godziny są orientacyjne,  mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych od organizatora.

V.           Zakres współzawodnictwa:

DZIECI

JUNIORZY SOLO RAKS SHARKI

MŁODZIEŻ SOLO RAKS SHARKI

AMATORZY POCZĄTKUJĄCY SOLO RAKS SHARKI

AMATORZY ZAAWANSOWANI  SOLO RAKS SHARKI

KANDYDACI NA PROFESJONALISTÓW

PROFESJONALIŚCI

MĘŻCZYŹNI SOLO (bez ograniczenia wieku)

GRUPY ORIENTAL (5-8 osób)

GRUPY FOLKLOR (5-8 osób)

FORMACJE (od 9 osób) Oriental i folklor

SHOW- BELLYDANCE SOLO

SHOW-BELLYDANCE GRUPY (od 5 osób)

SENIORZY

DEBIUTY

FOLKLOR SOLO DOROŚLI

W przypadku zbyt małej liczby osób organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danej kategorii lub w przypadku istnienia takiej możliwości, połączenia jej z inną.

W przypadku wystarczającej ilości osób chętnych istnieje możliwość otwarcia również innych kategorii.

VI.          Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia najpóźniej do 20.06. 2017, przysłanie muzyki w formacie mp3 na adres orientalchmpionship.gmail.com

muzyka musi być podpisana -nazwisko , imię kategoria taneczna.

Dokonanie opłaty startowej.

VII.         Termin i miejsce zgłaszania zawodników:

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, na adres:

orientalchampionship@gmail.com

Według zamieszczonego poniżej wzoru:

Wzór zgłoszenia:

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Kategoria

Miasto

Kraj

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Nauczyciel*

Szkoła *

Autor prezentowanej choreografii*

*w przypadku gdy uczestnik nie ma jednego nauczyciela lub nie jest zrzeszony z żadną szkołą, wpisuje wówczas siebie w wyżej wymienionych pozycjach. To samo dotyczy autorstwa choreografii. Informacje te nie będą podawane w zapowiedziach przy wywoływaniu uczestnika na scenę.

Podpisaną muzyke przysyłacie na maila  orientalchampionship@gmail.com w formacie mp3

Plik musi być podpisany nazwisko.imię, kategoria ,

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń:20 czerwca 2017( termin nadsyłania zgłoszeń może ulec zmianie przy dużej liczbie zgłoszeń)

Zgłoszenie chęci udziału w zawodach prosimy traktować jako umowę wiążącą, a w przypadku niemożności pojawienia się na zawodach, prosimy o wcześniejsze anulowanie swojego zgłoszenia.

VIII.       Sposób przeprowadzania zawodów:

Zawody przeprowadzone będą według obowiązujących zasad opracowanych przez Ligę Profesjonalistów Tańca Orientalnego.

Konkurencje zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

Zasady konkursu

KATEGORIE RANKINGOWE

Dzieci 1 (6-8 lat)

– Początkujące

– Zaawansowane (z 20 punktami zebranymi w ciągu sezonu)

Dzieci 2 (9-11 lat)

– Początkujące

– Zaawansowane (z 20 punktami zebranymi w ciągu sezonu)

Juniorzy (12-14 lat)

– Początkujący (skończone 12 lat)

– Zaawansowani (początkujący z 20 punktami zebranymi w ciągu sezonu)

Młodzież (15-17 lat)

– Początkujący (skończone 15 lat)

– Zaawansowani (początkujący z 20 punktami zebranymi w ciągu sezonu)

Dorośli (od 18 roku życia)

– Amatorzy początkujący (skończone 18 lat);

– Amatorzy zaawansowani (amatorzy początkujący lub młodzież zaawansowana po skończeniu 18 lat i zebraniu 20 punktów rankingowych);

– Kandydaci na profesjonalistów (amatorzy zaawansowani z 30 punktami rankingowymi)

– Profesjonaliści (kandydaci z 40 punktami)

Seniorzy (od 35 lat) Udział w tej kategorii jest dobrowolny

– Początkujący (35 lat i więcej)

– Zaawansowani (seniorzy początkujący z 20 punktami)

– Kandydaci na profesjonalistów (zaawansowani z 30 punktami)

– Profesjonaliści (kandydaci z 40 punktami)

Grandseniorzy (od 50 lat)

Grupy (5-8 osób):

– Oriental

+ Amatorskie

+ Profesjonalne

– Folklor

+ Amatorskie

+ Profesjonalne

– Show bellydance

+ Amatorskie

+ Profesjonalne

Formacje (9-16 osób)

– oriental

– folklor

– show-bellydance

Mężczyźni (bez ograniczeń wiekowych)

KATEGORIE NIERANKINGOWE:

Debiut (od 18 lat)

Show-bellydance:

– solo

Arabska pieśń estradowa solo

Tabla solo

Improwizacja solo

Małe grupy (3- 4 osoby)

Duety

Folklor (solo)

dzieci 1 + dzieci 2 (6-11 lat)

– juniorzy + młodzież (12-17 lat)

– dorośli (od 18 lat)

 

Wybierz kategorie w której chcesz startować:

KATEGORIE

 

 

W przypadku nieprzestrzegania zasad konkursu uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Opłata konkursowa nie zawiera ubezpieczenia, dlatego też uprasza się rodziców o odpowiedzialny nadzór nad swoimi dziećmi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

 

Jeśli w momencie rejestracji na konkurs uczestnik znajduje się w wieku pogranicznym między dwiema kategoriami wiekowymi, ma prawo wybrać kategorię zgodnie z preferencjami własnymi, lub swego trenera, po uprzednim uzgodnieniu z administracją Ligi Profesjonalistów.

Jeden uczestnik na jednym konkursie może się zarejestrować tylko do jednej solowej kategorii rankingowej (zgodnie ze swoim wiekiem) i do dowolnej liczby kategorii nierankingowych. ZABRANIA SIĘ jednemu i temu samemu uczestnikowi brać udział dwa razy w tej samej kategorii na jednym i tym samym konkursie.

W kategoriach grupowych może brać udział dowolna ilość grup z jednej szkoły/studia, pod warunkiem, że skład grup jest RÓŻNY

W kategorii duetów może brać udział dowolna ilość duetów z jednej szkoły/studia, pod warunkiem, że skład duetów jest RÓŻNY.

„Małe grupy” i „Duety” nie są dzielone wg stylów. Podział taki może nastąpić przy dużej ilości uczestników decyzją Organizatora.

INFORMACJA O NAGRADZANIU

W przypadku udziału w danej kategorii tylko jednego wykonawcy/grupy, uczestnik jest nagradzany dyplomem Laureata. Pierwsze miejsce w takiej sytuacji jest przyznawane w przypadku wysokiej punktacji końcowej sędziów, zgodnie ze schematem:

3 sędziów – 255 p.

4 sędziów – 340 p.

5 sędziów – 425 p.

6 sędziów – 510 p.

7 sędziów – 595 p.

8 sędziów – 680 p.

9 sędziów – 765 p.

10 sędziów – 850 p.

W przypadku nieprzestrzegania zasad konkursu uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

IX.          Kryteria ocen:

Główne kryteria oceny to:

– obraz

– arabizm (maniera)

– umiejętności aktorskie

– poczucie rytmu

– technika Raks Sharki/ technika stylu

– jakość i estetyka wykonania

– zgodność z sensem utworu

– kompozycja

– indywidualność

– ogólne wrażenie

„Tańce Narodów Świata

solo i grupy do 3 min

– taniec folklorystyczny lub narodowy dowolnego kraju, oprócz krajów arabskich.

Kryteria oceny

– obraz,
-umiejętności aktorskie,
-technika stylu,
-kompozycja,
-wrażenie ogólne.

„Bollywood”

solo i grupy do 3 min

– indyjski taniec estradowy, wywodzący się z kina Bollywood.

Kryteria oceny

– obraz,
-umiejętności aktorskie,
-technika stylu,
-kompozycja,
-wrażenie ogólne.

 

Szczegółowe kryteria  dla poszczególnych kategorii umieszczone zostały w punkcie: VIII- „Sposób przeprowadzania zawodów” niniejszego regulaminu.

 

X.            Komisja sędziowska i zasady sędziowania

W jury zasiądzie 3 osoby, przy czym min. 2 to osoby posiadające uprawnienia sędziowskie Ligi Profesjonalistów Tańca Orientalnego( w tym jeden Sędzia Główny) oraz sędzia skrutiner ( nieoceniający).

Organizator może dopuścić do wymiany sędziego w trakcie konkursu.( złe samopoczucie, inne)

Zasady sędziowania będą zgodne z obowiązującymi w Lidze Profesjonalistów Tańca Orientalnego. Pełny regulamin na stronie  http://www.bellydanceliga.ru

W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu uczestnik może zostać zdyskwalifikowany o czym decyduje Sędzia Główny.

Decyzje sędziów są ostateczne.

XI.          Nagrody i tytuły

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Dla laureatów przewidziane są dyplomy, upominki od organizatora i sponsorów, dla zwycięzców: medale, puchary  i upominki.

XII.         Zasady finansowania:

Udział w zawodach jest płatny. Koszt udziału w zawodach ponoszą uczestnicy i zawiera on: opłatę startową, pokrycie kosztów organizacyjnych, pracy sędziów oraz innych osób niezbędnych do prawidłowego przebiegu zawodów, zakupu nagród dla zwycięzców i dyplomów dla uczestników.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i ubezpieczenia oraz nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom zawodów oraz osobom towarzyszącym.

XIII.        Sprawozdawczość:

Wyniki przeprowadzonych zawodów zostaną opublikowane najpóźniej do 7 dni od czasu ich ogłoszenia na stronie internetowej zawodów www.orientalchampionship.aktivgen.pl

XIV.       Ustalenia końcowe organizatorów:

– W trakcie zawodów wykonywanie zdjęć i nagrywanie video jest dozwolone po wykupieniu akredytacji.

– W trakcie gali finałowej całkowity zakaz wykonywania zdjęć i nagrywania video.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zapisu filmowego zawodów(w całości lub części) w celach archiwalnych.

– wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem Zawodów.

– sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Zawodów:

Iwona Torbicka

Dodaj komentarz